Twitter-Icon Home-Icon Mail-Icon Facebook-Icon Flickr-Icon New-Logo

Celf o Gwmpas is looking for / Mae Celf o Gwmpas yn chwilio am

By CELF, Sep 7 2021 04:59PM
Due to IT issues, which meant there was a short turn around for applications to be in for our recent Job opportunities, the trustees have decided to extend the deadline. The new deadline is 8am Monday 11th October 2021. Shortlisting will be on the 11th October and the interviews will be on Monday 18th October for the Front of House assistant and Wednesday 20th October for the Celf Space development officer.


Information about the positions, application notes and forms are available on the Opportunities page of our website.


Oherwydd materion TG, golyga bod gweithdroad byr ar gyfer ceisiadau i’w cyflwyno ar gyfer cyfleon ein Swyddi diwedda. Felly, mae’r ymddiriedolwyr wedi penderfynu ymestyn y dyddiad cau. Y dyddiad cau newydd yw 8am fore Llun 11eg Hydref 2021. Caiff y rhestr fer ei dewis ar 11eg Hydref a chynhelir y cyfweliadau ar ddydd Llun 18eg Hydref ar gyfer swydd Cynorthwyydd Blaen Tŷ a dydd Mercher 20fed Hydref ar gyfer Swyddog Datblygu Lle Celf.


Mae manylion am y swyddi, nodiadau gwneud cais a ffurflenni ar gael ar dudalen Cyfleon ar ein gwefan.


----------


A Business Development Officer for our Celf Spaces Project


14 hours per week. Contract to 31st March 2022 (Potentially on-going depending on the growth of the project) (£14.66 ph)

Taking our exciting new project forward – involves building new connections potentially across Wales, using your marketing and inspirational skills and having a focussed, efficient approach to project management


Interviews 20th October 2021


A Front of House Assistant

Based in our Centre in Llandrindod Wells.

You will be responsible for taking and manging booking enquires for our meeting room plus a range of routine office duties


8 hours a week – days to be discussed. Contract to 31st March 2022

(£10.50 ph)


Interviews 18th October 2021


For applications packs please visit our website

www.celfogwmpas.org
----------------------Swyddog Datblygu Busnes ar gyfer ein Prosiect Lle Celf


14 awr yr wythnos. Cytundeb tan 31ain Mawrth 2022 (Yn barhaus o bosibl yn dibynnu ar dwf y prosiect) (£14.66 ya)

Bwrw ymlaen â'n prosiect newydd cyffrous - mae'n cynnwys adeiladu cysylltiadau newydd o bosibl ar draws Cymru, defnyddio'ch sgiliau marchnata a sgiliau ysbrydoledig a chael dull effeithlon, gyda ffocws o reoli prosiectau.


Cyfweliadau 20eg Hydref 2021Cynorthwyydd Blaen i'r Tŷ

Wedi ei lleoli yn ein Canolfan yn Llandrindod.

Byddwch yn gyfrifol am gymryd a rheoli ymholiadau llogi ar gyfer ein hystafell gyfarfod ynghyd ag ystod o ddyletswyddau swyddfa arferol.


8 awr yr wythnos – diwrnodau i’w trafod. Cytundeb tan 31ain Mawrth 2022


(£10.50 ya)


Cyfweliadau 18eg Hydref 2021


Am becynnau cais ymwelwch â’n gwefan

www.celfogwmpas.org

Add a comment
* Required

WELCOME TO OUR BLOG: